Tylko produkty najwyższej jakości

Gwarancja zadowolenia lub zwrot pieniędzy

Bezpieczna i szybka wysyłka

Regulamin GoracaKuchnia.pl

I. Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego GoracaKuchnia.pl dostępnego pod adresem http://www.goracakuchnia.pl

2.       Właścicielem Sklepu GoracaKuchnia.pl jest Krzysztof Błażowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Błażowski G L O B A L O MAX w Sanoku przy ul. Maków 10, 38-500 Sanok, NIP 687-174-07-37, REGON 180245130 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3.       Nabywca może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@goracakuchnia.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 13 49 27 557 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 oraz oraz faxem pod numerem: 13 49 27 580. Adres do korespondencji: ul. Maków 10, 38-500 Sanok.

 

II. Definicje

 

 1. Sprzedający – Właściciel Sklepu, o którym mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu,
 2. Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 3. Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca,
 4. Przedsiębiorca – Nabywca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
 5. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Sklep – Sklep Internetowy GoracaKuchnia.pl dostępny pod adresem internetowym https://goracakuchnia.pl,
 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 8. „Moje Konto” – usługa świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępna dla zarejestrowanych Nabywców Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać adresu e-mail i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

 

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Nabywca może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Nabywcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Nabywcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności i plików Cookies.

 

IV. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Nabywcy tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.
 2. Nabywca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z korzystania z usługi „Moje Konto” i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Nabywca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Nabywcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Nabywcy, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Nabywcy jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 8. Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Nabywca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Nabywcy dostępu do usługi „Moje Konto” oraz jego usunięciem.
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Nabywcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Nabywcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
  5. Nabywca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Nabywca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Nabywcę dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych). 
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w „Moim Koncie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym zaprzestaniem świadczenia usługi „Moje Konto”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Nabywcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.
 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego. 
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

V. Oferta sklepu

 

 1. Oferta sklepu internetowego GoracaKuchnia.pl ważna jest na terenie całej Polski.
 2. Sklep GoracaKuchnia.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.
 3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego GoracaKuchnia.pl w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie GoracaKuchnia.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.
 5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży).
 6. Oferowane przez Sprzedawcę produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.
 8. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez pracownika sklepu GoracaKuchnia.pl.
 9. Produkty sprzedawane na witrynie GoracaKuchnia.pl stanowią ofertę handlową. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz VI. Składanie zamówienia) oraz jego potwierdzenie (VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień).

 

VI. Składanie zamówienia

 

 1. Zamówienie może złożyć Nabywca. Składanie zamówień w sklepie internetowym GoracaKuchnia.pl odbywa się poprzez:
  1. Wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu GoracaKuchnia.pl po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się (chyba, że Nabywca składa zamówienie bez rejestracji jako gość),
  2. Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Nabywcy na adres sklepu sklep@goracakuchnia.pl,
  3. Przesłanie zamówienia faksem zawierającego dane zamówionego towaru i dane Nabywcy na nr: (13) 49 27 580.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 3. Złożenie zamówienia jest uprawnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży oraz w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

 

VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień

 

 1. Każde zamówienie złożone w sklepie GoracaKuchnia.pl jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta w chwili otrzymania od Nabywcy odpowiedzi zwrotnej poprzez e-mail lub telefonicznie. 
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument e-mailem prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Średni czas dostawy jest podany na karcie produktu – jest to czas liczony od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie to zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (lub po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, jeżeli została wybrana forma płatności przelew-przedpłata), jeśli czas dostawy wynosi 5-14 dni to produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta, natomiast jeśli termin realizacji zamówienia wynosi powyżej 14 dni, oznacza to, że produkt jest w procesie produkcji. 
 5. Niektóre produkty są sprowadzane na specjalne zamówienie wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie. 
 6. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu braku towaru w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.
 7. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 8. W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od Sklepu GoracaKuchnia.pl potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
 9. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT.
 10. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę pod adres wskazany na liście przewozowym (adres przy furtce w przypadku domów mieszkalnych, numer mieszkania w przypadku mieszkań w blokach mieszkalnych) jeśli waga rzeczywista przesyłki nie przekracza 31,5 kg. W przypadku, gdy waga rzeczywista jest większa niż 31,5 kg, przesyłkę należy odebrać od kuriera osobiście (tj. kurier w tym wypadku nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki z samochodu pod adres wskazany w liście przewozowym).
 11. Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunku dostawy zostaną ustalone indywidualnie.

 

VIII. Korygowanie zamówienia 

 

 1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, Sklep GoracaKuchnia.pl może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.
 2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. Status zamówienia można również sprawdzić logując się na „Moje Konto”.

 

IX. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@goracakuchnia.pl
  2. w formie pisemnej, na adres: Sklep GoracaKuchnia.pl, ul. Maków 10, 38-500 Sanok
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedającego przy zachowaniu wyżej wymienionym terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

X. Formy płatności

 

 1. Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej w dniu dostawy).
 2. Płatność przelewem przed dostawą towaru. Wówczas firma G L O B A L O MAX Krzysztof Błażowski wysyła e-mail, na podstawie którego Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 3. W przypadku wyboru metody płatności przelewem przed dostawą towaru G L O B A L O MAX Krzysztof Błażowski rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu Tytułem należy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Z chwilą wpłynięcia należności na konto, sklep GoracaKuchnia.pl rozpocznie realizację zamówienia.

 

XI. Reklamacje wad i Gwarancja

 

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Zaleca się, aby ewentualne uszkodzenia niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”. 
 2. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku otrzymania wadliwych towarów zapewniamy Państwu realizację uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, w szczególności ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. W terminie 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji. Czas realizacji reklamacji może wynieść ok 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.
 4. W przypadku reklamacji prosimy przesyłać na adres korespondencyjny wraz z reklamowanym towarem dokumenty zwrotu towaru. Należą do nich:

– kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem

– kopia faktury VAT.


 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji polegającej na zwrocie zapłaconej kwoty zwrot ten nastąpi przelewem bankowym, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Jeżeli Nabywca nie posiada konta bankowego prosimy o wskazanie propozycji sposobu odebrania zapłaconej kwoty.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez GLOBALO MAX, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.).
 4. Każdy zakupiony towar w sklepie GoracaKuchnia.pl jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/i na Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.
 5. W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do siedziby firmy G L O B A L O MAX Krzysztof Błażowski. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Nabywcy.


 

XII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Nabywca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.
 5. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 7. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedający zapewnia Nabywcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Wraz z usunięciem „Mojego Konta” Sprzedający usunie dane Nabywcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Sprzedający zastrzega sobie jednak możliwość dalszego przetwarzania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

XIII. Promocje.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w szczególności przyjmujących postać bonów podarunkowych. Przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, nie będzie miało wpływu na umowy już zawarte, a jeszcze niewykonane, a także na zamówienia uczestniczące już w promocji.
 2. Nabywca, który dokona zakupu na kwotę wyższą niż 2000 zł (brutto), otrzyma od Sprzedającego bon podarunkowy od sumy zamówienia, z możliwością wykorzystania bonu na kolejne zakupy o wartości 50 zł (brutto). Sprzedający przyznaje bony w zależności od wartości zamówienia brutto, bez uwzględnienia kosztów transportu oraz kosztów związanych ze sposobem płatności.
 3. Bon podarunkowy staje się aktywny po zakończeniu realizacji zamówienia tj. po wysłaniu towaru do Nabywcy.
 4. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy kolejnym zamówieniu przez każdego Nabywcę posiadającego kod z bonu podarunkowego. Po wpisaniu nr kodu w trakcie składania zamówienia, kwota należna za złożone zamówienie zostanie pomniejszona o wartość bonu podarunkowego.
 5. Bon podarunkowy może być wykorzystany w całości tylko raz. W sytuacji, w której wartość bonu jest wyższa od wartości zamówienia, pozostałą część kwoty z bonu Nabywca może wykorzystać przy kolejnych zakupach.
 6. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie całości zakupionego towaru:
  1. bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, staje się nieaktywny w chwili złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  2. wartość bonu podarunkowego, który został już wykorzystany, będzie potrącona od kwoty zwracanej Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie części towaru:  
  1. bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, pozostaje aktywny, a Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru,
  2. bon podarunkowy, który został już wykorzystany - Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru.
 8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie stanowią uszczerbku dla uprawnień przysługujących Nabywcom na podstawie ustawy o ochronie praw konsumentów.
 9. Promocja 30 zł na powitanie:
  1. czas obowiązywania promocji – do odwołania,
  2. kod rabatowy nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów,
  3. jeden Klient może kupić tylko jedną sztukę tego samego produktu objętego kodem,
  4. promocje z użyciem kodów rabatowych nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy,
  5. kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w sklepie internetowym www.goracakuchnia.pl,
  6. kod rabatowy może być wykorzystany przy każdej formie dostawy,

kod rabatowy może być wykorzystany przy wszystkich formach płatności, obowiązujących w sklepie internetowym www.goracakuchnia.pl  

  1. kod rabatowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny,
  2. kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.
 1. Jak skorzystać z kodu rabatowego?
  1. wpisz swoje imię oraz adres e-mail w oknie pop-up, 
  2. na podanego maila zostanie wysłany kod kuponu rabatowego,
  3. w podsumowaniu zamówienia w polu o nazwie „bon podarunkowy lub kupon promocyjny”  wpisz kod rabatowy podany w e-mailu,
  4. po wpisaniu kodu system poprosi o zalogowanie się lub rejestrację,
  5. po zalogowaniu zostanie naliczony rabat, obniżający wartość danego produkty do kwoty zaprezentowanej powyżej.


XIV. Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Sprzedający może odmówić dokonywania dalszych zakupów. 
 3. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904). Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  4. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
  5. realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
 5. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 4. powyżej nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
 6. Sklep GoracaKuchnia.pl nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 8. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Nabywca może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Nabywca będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z konsumtantami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r. 1823; dalej ustawa). Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów z udziałem sprzedawcy w tym trybie jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzący stronę internetową o adresie: http://www.ihrzeszow.ires.pl/
 10. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Nabywców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 11. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
Ładuję...